Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH)

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Rusztowaniowe Budros Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  szanuje prywatność i dokłada wszelkich starań by chronić zbierane i przetwarzane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje:

 1. o Spółce jako o administratorze danych i ogólne wiadomości o przetwarzaniu przez nią danych osobowych;
 2. dotyczące przetwarzania danych przez Spółkę w związku z:
 • przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
 • wykorzystywaniem przez stronę internetową administratora plików ‘cookies’,
 • funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego;
 1. o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane, w tym w szczególności o prawie do cofnięcia zgody przysługującym w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej informacjami.

 

OZNACZENIE ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszej polityce prywatności jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Rusztowaniowe Budros Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Kozietulskiego 1, 80-156 Gdańsk (nr KRS 0000066734, NIP 5840250345, REGON 003006150) (dalej „Spółka BUDROS” lub „administrator”). 

Dane kontaktowe administratora danych: telefon: +48 58 326 10 40; adres e-mail: biuro@budros.pl

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

 1. Spółka BUDROS przetwarzana dane osobowe w celach marketingowych, w celu prezentacji oferty spółki drogą telefoniczną i/lub mailową na podstawie zgód udzielanych przez osoby zainteresowane. Jedną z form przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest wysyłka newslettera.
 2. Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zbierane są przez Spółkę BUDORS w różnych okolicznościach:
 • zgody takie pozyskiwane są przy okazji wypełniania formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie internetowej służącego kontaktowi z biurem sprzedaży mieszkań,
 • drogą poczty elektronicznej z inicjatywy osoby kontaktującej się z nami (na przykład w odpowiedzi na przesłanego nam maila lub na wiadomość przesłaną poprzez ogólny formularz kontaktowy albo na zgłoszenie dokonane przez serwis internetowy, czy w nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej),
 • zgody mogą być pozyskiwane przez pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy zbierają i przetwarzają dane osobowe w imieniu Spółki BUDROS,
 • zgody zbierane są w związku z zapisywaniem się na usługę newslettera,
 • zgody mogą być udzielane osobiście, w formie pisemnej, w biurze sprzedaży,
 • zgody mogą być także udzielane w toku rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Spółki BUDROS.
 1. Zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingowych oraz zgody na otrzymywanie e-maili z treścią marketingową zbierane są odrębnie.

Zgoda na otrzymywanie e-maili z treścią marketingową oznacza zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (takich jak komputer, tablet, telefon) przez Spółkę BUDROS dla celów marketingu bezpośredniego w celu przesyłania środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej na podany przeze wyrażającego zgodę adres poczty elektronicznej.

Zgoda na kontakt telefoniczny w celach marketingowych oznacza zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika przez Spółkę BUDROS w celach marketingu bezpośredniego tj. w celu przekazywania oferty spółki telefonicznie na podany przez wyrażającego zgodę numer telefonu.

 1. W zależności od okoliczności zgody umożliwiające przetwarzanie danych w celach marketingowych mają charakter ogólny bądź też ich zakres jest ograniczony w ten sposób, że dane mogą być wykorzystane jedynie: a) w celu prezentacji informacji marketingowej dotyczących określonej lub określonych inwestycji albo b) w celu udzielenia odpowiedzi i przekazania żądanych przez osobę zainteresowaną informacji.
 2. W zależności od okoliczności zbieraniu i przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: imię i nazwisko udzielającego zgodę (w przypadku usługi newslettera imię i nazwisko nie jest zbierane); adres e-mail i/lub numer telefonu (w zależności od rodzaju udzielonej zgody lub zgód); datę udzielenia zgody; podpis (w razie pisemnego udzielenia zgody); nagranie głosu (w razie telefonicznego udzielenia zgody).
 3. Podanie danych osobowych, które mają być przetwarzane w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych i niewyrażenie stosownych zgód uniemożliwi kontakt marketingowy.
 4. Osoba, która udzieliła zgody ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie danej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych do czasu wycofania zgody na poszczególny cel przetwarzania. Jeżeli cel przetwarzania danych jest dodatkowo ograniczony w jeden ze sposobów określonych w pkt 4 dane osobowe przetwarzane będą do czasu niezbędnego dla udzielenia żądanych informacji. Dane wykazujące wywiązanie się z obowiązku informacyjnego oraz wyrażenie zgody będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania legalności operacji przetwarzania danych osobowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Jeżeli po przekazaniu informacji o naszej ofercie zostaną podjęte, na żądanie osoby, której dane dotyczą, działania zmierzające do zawarcia umowy (takiej jak. np. umowa rezerwacyjna lub deweloperska) podstawą przetwarzania danych w tym zakresie stanie się art 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych a dane takie będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji tego celu i wykazania legalności takich działań.
 8. Po upływie okresów wskazanych w punktach 9 i 10 dane osobowe podlegają usunięciu.
 9. Dane osobowe zawsze przetwarzane są przez osoby upoważnione przez administratora danych. Dane osobowe mogą być też przetwarzane przez pośredników w obrocie nieruchomościami w przypadku, w którym podmiot taki pozyskuje dane w imieniu Spółki BUDROS.

 

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW „COOKIES”

 1. Nasz serwis internetowy (budros.pl) wykorzystuje pliki ‘cookies’. Pliki ‘cookies’ są niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika (np. na komputerze, tablecie, telefonie). Pliki te nie ingerują w  oprogramowanie ani ustawienia urządzenia. Pliki ‘cookies’ mają dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, nie jesteśmy na ich podstawie ustalić tożsamości użytkowników naszego serwisu internetowego.
 2. Przepisu prawa telekomunikacyjnego przewidują wymóg uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie ‘cookies’. Zgoda taka może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji, w takiej sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o stosowaniu  ‘cookies’. Większość przeglądarek ma domyślnie ustawioną opcję umożliwiającą zapisywanie plików ‘cookies’. Dlatego też jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na instalowanie plików ‘cookies’ przez nasz serwis internetowy to prosimy o dokonanie odpowiedniej zmiany ustawień dotyczących ‘cookies’ w używanym oprogramowaniu. Zmiana tych ustawień może być dokonana w dowolnym momencie. W każdej chwili możliwe jest też wykasowanie przez Państwa plików ‘cookies’ zapisanych na Państwa urządzeniach końcowych przez nasz serwis.
 3. Pliki ‘cookies’ wykorzystywane są przez nas w celu:
 • usprawnienia korzystanie z naszej strony, w szczególności personalizacji zawartości naszych stron internetowych w tym wyświetlanych reklam,
 • zapamiętania ustawień, które wybrali użytkownicy,
 • analiz statystycznych,
 • poprawienia funkcjonowanie strony internetowej.
 1. Z wykorzystaniem technologii ‘cookies’ zbierane są anonimowe informacje takie jak dane dotyczące liczby odwiedzin, czasu wizyty na stronie, rodzaju urządzenia (np. mobilne / stacjonarne), adresu IP, adresu URL, rodzaju przeglądarki, języka przeglądarki, typ systemu operacyjnego, geolokalizacji (kontynent, kraj, miejscowość).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Monitoring wizyjny funkcjonuje w siedzibie administratora w budynku przy ul. Jana Kozietulskiego 1 w Gdańsku oraz obejmuje także teren wokół tego budynku. Ponadto monitoring wizyjny funkcjonuje na oznakowanych budowach, na których prace budowlane realizuje administrator. Zastosowany monitoring wizyjny obejmuje wizję bez fonii.
 2. W wyniku zastosowania monitoringu przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku osób oraz obrazu podejmowanych przez nie czynności.
 3. Dane osobowe pozyskane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę. Dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych i udostępnianie podmiotom trzecim tylko w przypadkach określonych przepisami prawa.
 4. Dane osobowe w postaci nagrań obrazu z monitoringu administrator przechowywać będzie przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Po upływie powyższych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 5. Podstawną prawną przetwarzania danych pozyskanych w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego jest 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia i ochrona tajemnicy informacji administratora.
 6. Pozyskiwanie danych osobowych z monitoringu wizyjnego nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, przebywanie na obszarze objętym monitoringiem jest dobrowolne.

 

INFORMOWANIE PODMIOTU DANYCH W PRZYPADKACH POZYSKIWANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Co do zasady, w każdym przypadku, w którym Spółka BUDROS, jako administrator danych osobowych, zbiera jakiekolwiek dane osobowe wprost od osoby, której te dane dotyczą, jak i w przypadku, w którym pozyskuje dane osobowe z źródeł trzecich musi przekazać podmiotowi danych informacje określone odpowiednio w art. 13 i 14 RODO. W sytuacjach takich każdorazowo Spółka BUDROS informuje między innymi o celach przetwarzania danych, podstawie prawnej przetwarzania i okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest możliwe o kryteriach ustalenia tego okresu. Przykładowo stosowne klauzule informacyjne powiązane są z formularzami kontaktowymi umieszczonymi na naszej stronie internetowej, a także są dostępne poprzez okno służące zapisywaniu się na usługę newslettera. Stosowne klauzule informacyjne zamieszczane są także umowach zawieranych z Klientami, m.in. w umowach rezerwacyjnych i umowach deweloperskich.
 2. Od obowiązków informacyjnych związanych ze zbieraniem danych osobowych prawo przewiduje pewne wyjątki. Przede wszystkim informacje nie są przekazywane, gdy – oraz jedynie w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, już dysponuje takimi informacjami.

Natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od podmiotu danych obowiązek informacyjny spoczywający na administratorze danych wyłączony jest dodatkowo także w przypadku gdy:

 • wyjątek taki przewiduje wprost przepis prawa;
 • pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem unijnym lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator – w przypadku takim jednak regulacje prawne powinny przewidywać odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą;
 • dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy;
 • udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, każdy czyje dane osobowe przetwarza administrator ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • sprostowania treści danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych można wnieść:

 • wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania zadań publicznych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją podmiotu danych;
 • wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (w razie wniesieniu takiego sprzeciwu administrator zaprzestaje wykorzystywać dane osobowe w tym celu).
  1. Wymienione powyżej prawa nie mają charakteru bezwzględnego i podlegają określonym prawem ograniczeniom, co może w pewnych sytuacjach skutkować odmową spełnienia zgłoszonego żądania. Odmowa uwzględnienia żądania nastąpi wyłącznie w tych przypadkach, w których będzie to konieczne i jedynie po wnikliwej analizie zgłoszonego żądania.
  2. W przypadku, w którym Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, co oznacza, że cofnięcie zgody nie powoduje, iż przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.
  3. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, w tym celu wystarczy:
 • wysłać wiadomość pocztą tradycyjną lub doręczyć osobiście na adres:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Rusztowaniowe Budros Sp. z o.o.
ul. Jana Kozietulskiego 1
80-156 Gdańsk

W powyższy sposób mogą Państwo również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu praw.

 1. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności w razie potrzeby podlega aktualizacji, wszelkie zmiany wprowadzone do niej zamieszczane są na stronie internetowej administratora pod adresem www.budros.pl
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.