Polityka prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.
Polityka prywatności dokładnie określa, jakie
dane osobowe użytkowników odwiedzających
witrynę są przez nas gromadzone i przetwarzane.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Rusztowaniowe Budros sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku szanuje prywatność osób, których dane osobowe przetwarza i dokłada wszelkich starań by chronić przetwarzane dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.

P.B.-M. i R. Budros sp. z o.o., będąc administratorem danych, przetwarza dane osobowe osób fizycznych w różnych obszarach swojej działalności. Co do zasady, w każdym przypadku, w którym w związku z naszą działalnością zbieramy dane osobowe, niezależnie od tego czy pozyskujemy je wprost od osoby, której te dane dotyczą czy też z źródeł trzecich, zobowiązani jesteśmy przekazać stosowne informacje o przetwarzaniu Państwa danych (więcej o tym obowiązku prawnym można się dowiedzieć się w punkcie II polityki prywatności).

Pragnąc zapewnić pełną przejrzystość przetwarzania Państwa danych osobowych w niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe i przedstawiamy wymagane prawem informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w wybranych sytuacjach i celach. Informacje dotyczące nas jako administratora danych, w tym dane kontaktowe, zostały zbiorczo wskazane w punkcie I polityki prywatności. W punkcie III polityki prywatności znajdą Państwo informację o tym, jakie prawa Państwu przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o tym w jaki sposób można z tych praw skorzystać. W kolejnych punktach polityki prywatności zostały przedstawione pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zależności od procesu przetwarzania, który Państwa dotyczy. Przedostatni punkt polityki prywatności stanowi Polityka cookies określająca zasady wykorzystywania przez nas tzw. plików cookies i innych podobnego typu technologii. W ostatnim punkcie polityki prywatności zawarte zostały postanowienia końcowe dotyczące obowiązywania i zmian polityki prywatności.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności pozwolą Państwu zrozumieć jak przetwarzamy Państwa dane w różnych sytuacjach i zapoznać się z przysługującymi Państwu prawami. W razie wszelkich pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Niniejsza polityka prywatności Spółki zawiera następujące informacje:

I. OZNACZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszej polityce prywatności jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Rusztowaniowe Budros sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Kozietulskiego 1, 80-156 Gdańsk, NIP: 5840250345, KRS: 0000066734, REGON: 003006150 (dalej „Spółka” lub „administrator”).

Dane kontaktowe administratora danych:

telefon: +48 58 326 10 40
adres e-mail: biuro@budros.pl

II. OBOWIĄZEK INFORMOWANIA W PRZYPADKACH POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady, w każdym przypadku, w którym Spółka, jako administrator danych osobowych, zbiera jakiekolwiek dane osobowe wprost od osoby, której te dane dotyczą, jak i w przypadku, w którym pozyskuje dane osobowe z źródeł trzecich musi przekazać podmiotowi danych informacje określone odpowiednio w art. 13 i 14 RODO. W sytuacjach takich każdorazowo Spółka informuje między innymi o celach przetwarzania danych, podstawie prawnej przetwarzania i okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest możliwe o kryteriach ustalenia tego okresu. Przykładowo stosowne klauzule informacyjne powiązane są z formularzami kontaktowymi umieszczonymi na naszej stronie internetowej, a także są dostępne poprzez okno służące zapisywaniu się na usługę newslettera. Stosowne klauzule informacyjne zamieszczane są także w umowach zawieranych z naszymi Klientami. W określonych sytuacjach podanie wymaganych prawem informacji o przetwarzaniu danych osobowych odbywa się poprzez odesłanie do informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności (np. odesłanie zawarte na tablicach informujących o monitoringu wizyjnym oraz w wiadomościach wysyłanych pocztą elektroniczną).

Od obowiązków informacyjnych związanych ze zbieraniem danych osobowych prawo przewiduje pewne wyjątki. Przede wszystkim informacje nie są przekazywane, gdy – oraz jedynie w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, już dysponuje takimi informacjami. Natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od podmiotu danych obowiązek informacyjny spoczywający na administratorze danych wyłączony jest dodatkowo także w przypadku gdy:

 • wyjątek taki przewiduje wprost przepis prawa;
 • pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem unijnym lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator – w przypadku takim jednak regulacje prawne powinny przewidywać odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą;
 • dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy;
 • udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE (PRAWA PODMIOTÓW DANYCH)

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, każdy czyje dane osobowe przetwarza administrator ma prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe oraz prawo do otrzymania określonych przepisami informacji o przetwarzaniu jej danych, a także prawo do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania treści swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem celów ich przetwarzania (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO)
 • ponadto podmiot danych ma prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której administrator przetwarza jej dane osobowe (art. 7 ust. 3 RODO).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych można wnieść:

 • wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania zadań publicznych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją podmiotu danych (w razie wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności);
 • wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z tym celem (w razie wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przestaniemy wykorzystywać Twoje dane w tym celu).

Wymienione powyżej prawa nie mają charakteru bezwzględnego i podlegają określonym prawem ograniczeniom, co może w pewnych sytuacjach skutkować odmową spełnienia zgłoszonego żądania. Odmowa uwzględnienia żądania nastąpi wyłącznie w tych przypadkach, w których będzie to konieczne i jedynie po wnikliwej analizie zgłoszonego żądania.

W przypadku, w którym Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, co oznacza, że cofnięcie zgody nie powoduje, iż przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, w tym celu wystarczy:

 • wysłać wiadomość pocztą na adres:

P.B.-M. i R. Budros sp. z o.o.
ul. Jana Kozietulskiego 1
80-156 Gdańsk

 • lub wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej: biuro@budros.pl
 • lub skontaktować się z nami telefonicznie: +48 58 326 10 40
 • albo skontaktować się z nami osobiście lub poprzez osobę przez Państwa upoważnioną pod adresem siedziby Spółki.

W powyższy sposób mogą Państwo również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu praw.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBĄ FIZYCZNĄ

Informacja zawarta w niniejszym punkcie polityki prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy na żądanie osoby fizycznej zainteresowanej zawarciem umowy ze Spółką. Przetwarzaniu danych osobowych po zawarciu ze Spółką umowy przez osobę fizyczną poświęcony jest kolejny punkt polityki prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzane przez nas będą te dane osobowe, które podasz nam w toku działań podejmowanych przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne może jednak warunkować możliwość zawarcia umowy. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcami danych osobowych pozyskanych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy mogą być:

 • współpracujący z administratorem podwykonawcy lub kontrahenci jeżeli w celu zawarcia umowy, w szczególności w celu ustalenia szczegółowych jej warunków, niezbędnym będzie skontaktowanie się z nimi i przekazanie im określonych danych osobowych,
 • podmioty świadczące dla nas usługi hostingowe, serwisowe i teleinformatyczne (w zakresie danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych);
 • podmioty świadczące usługi pocztowe (w zakresie danych adresowych).

Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez czas niezbędny dla realizacji powyżej określonych celów, w szczególności przez czas niezbędny dla prowadzenia i zakończenia działań przed zawarciem umowy. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres konieczny dla wypełnienia tych celów. W razie wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu Spółka zaprzestanie przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (tj. przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W razie zawarcia umowy ze Spółką Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy (zobacz punkt V polityki prywatności).

Informację o prawach osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych zawarte są w punkcie III polityki prywatności pt. „PRAWA PODMIOTÓW DANYCH”.

W związku z podejmowaniem działań w celu zawarcia umowy, w pewnych przypadkach, możemy przetwarzać dane osób upoważnionych do reprezentowania w jakimkolwiek zakresie osoby, z którą zawarta ma zostać umowa. Informacje o przetwarzaniu przez naszą Spółkę danych osobowych takich osób przekazuje punkt IX polityki prywatności.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMÓW ZAWARTYCH Z OSOBAMI FIZYCZNYMI

Spółka jest administratorem danych osobowych w zakresie danych pozyskanych w związku z zawarciem i realizacją umów zawieranych z osobami fizycznymi, dotyczy to także umów zawieranych przez Spółkę z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami. Podanie danych osobowych w związku z zawieraniem i realizacją umowy ze Spółką jest dobrowolne, jednakże podanie danych, których wymaga przedmiot umowy, warunkuje możliwość jej zawarcia i realizacji.

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są przez Spółkę w celu (i na podstawie prawnej):

 • wykonania tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonywania, w tym w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, które to cele stanowią realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcami danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i realizacją umowy mogą być:

 • organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów podatkowych;
 • inne organy administracji publicznej, w tym organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli obowiązek udostępnienia im danych osobowych będzie wynikał z przepisów prawa;
 • banki w związku z realizacją przelewów związanych z wykonywaniem umowy;
 • współpracujący z administratorem podwykonawcy lub kontrahenci jeżeli w związku z realizacją przedmiotu umowy zajdzie konieczność przekazania im określonych danych osobowych (w tym danych kontaktowych);
 • podmioty świadczące dla nas usługi hostingowe, serwisowe i teleinformatyczne (w zakresie danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych);
 • podmioty świadczące usługi pocztowe (w zakresie danych adresowych).

Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny dla realizacji powyżej określonych celów, przy czym nie krócej niż do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Okres przechowywania przez nas określonych danych osobowych może wynikać także z odrębnych przepisów prawa, w szczególności dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane będą przez administratora do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania faktur na cele podatkowe. W razie wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu Spółka zaprzestanie przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (tj. przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informację o prawach osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych zawarte są w punkcie III niniejszej polityki prywatności pt. „PRAWA PODMIOTÓW DANYCH”.

W przypadkach, w którym przy zawieraniu umowy z osobą fizyczną Spółka przekazała treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zawierającą, wynikające ze specyfiki danej umowy, uzupełnienia lub modyfikacje w stosunku do powyższych informacji zastosowanie mają informacje przekazane przy zawieraniu tejże umowy.

W związku z realizacją umowy możemy, w pewnych przypadkach, przetwarzać dane osób wskazanych do kontaktu z nami lub też dane przedstawicieli, tj. wszelkich osób upoważnionych do reprezentowania w jakimkolwiek zakresie osoby, z którą zawieramy umowę. Informacje o przetwarzaniu przez naszą Spółkę danych osobowych takich osób zostały zawarte zostały – odpowiednio – w punkcie VIII oraz punkcie IX niniejszej polityki prywatności.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ LUB TRADYCYJNEJ

Informacja zawarta w niniejszym punkcie polityki prywatności dotyczy sytuacji, w których kontaktujemy się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej (lub innego środka komunikacji elektronicznie) albo poczty tradycyjnej gdy:

 • skontaktujesz się z nami poprzez pocztę elektroniczną (lub inny środek komunikacji elektronicznej) albo pocztę tradycyjną,
 • skontaktujesz się z nami osobiście lub telefonicznie prosząc o kontakt zwrotny poprzez pocztę elektroniczną (lub inny środek komunikacji elektronicznej) albo pocztę tradycyjną,
 • pozostawisz swoje dane kontaktowe poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie internetowej.

W powyższych sytuacjach Spółka jest administratorem danych osobowych, które pozyskuje w związku z prowadzoną korespondencją, w tym w szczególności danych identyfikacyjnych (takich jak imię i nazwisko) oraz danych kontaktowych (takich jak adres korespondencyjny czy adres e-mail). Podanie danych osobowych w związku z prowadzoną ze Spółką korespondencją jest dobrowolne i nie stanowi wymogu ustawowego ani umownego.

Przekazywane nam dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia korespondencji i w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w tym udzielenia żądanych informacji lub załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają. Podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość oraz prowadzenia korespondencji z osobą, która się z nami skontaktowała. Komunikacji ze Spółką prowadzona może być również za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu społecznościowego Facebook (w szczególności za pomocą Messenger’a). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Spółkę poprzez serwis społecznościowy Facebook dostępnych jest w punkcie XI polityki prywatności. Jeżeli prowadzona korespondencja prowadzona jest na Twoje żądanie w celu zawarcia umowy ze Spółką lub wiąże się z wykonywaniem zawartej z Tobą umowy wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO a informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tych celach zostały przedstawione odpowiednio – w punkcie IV oraz punkcie V polityki prywatności. Natomiast jeżeli kontaktujemy się z Tobą jako osobą wyznaczoną do kontaktu przez swojego pracodawcę albo inny podmiot mogący dokonać takiego wyznaczenia informacje o przetwarzaniu Twoich danych określa punkt VIII polityki prywatności.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla prowadzenia i zakończenia korespondencji oraz spraw z nią związanych. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres konieczny dla wypełnienia tych celów. W razie wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu Spółka zaprzestanie przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (tj. przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim to będzie niezbędne, mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym dla nas usługi pocztowe oraz usługi informatyczne, a także naszym kontrahentom i podwykonawcom jeśli wymagać będzie to załatwienie sprawy, z którą Państwo się do nas zgłaszają.

Informację o prawach osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych zawarte są w punkcie III niniejszej polityki prywatności pt. „PRAWA PODMIOTÓW DANYCH”.

Informacje o przetwarzaniu danych kontaktowych w celach marketingowych zawiera punkt X polityki prywatności. Spółka wykorzystuje dane kontaktowe w celach marketingowych wyłącznie w sytuacjach tam określonych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KONTAKTU TELEFONICZNEGO

Informacja zawarta w niniejszym punkcie polityki prywatności dotyczy sytuacji, w których kontaktujemy się z Tobą telefonicznie w odpowiedzi na Twój wcześniejszy kontakt z nami (osobisty, telefoniczny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub inny) jeśli poprosiłeś o zwrotny kontakt telefoniczny albo gdy, udostępnisz nam swój numer telefoniczny poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie internetowej.

W powyższych sytuacjach Spółka jest administratorem danych osobowych, które pozyskuje w związku z kontaktem, w tym w szczególności danych identyfikacyjnych (takich jak imię i nazwisko) oraz danych kontaktowych (takich jak numer telefonu). Spółka nie rejestruje treści rozmów telefonicznych poprzez ich nagrywanie. Podanie danych osobowych w związku z realizacją kontaktu telefonicznego, o którym mowa w niniejszym punkcie, jest dobrowolne i nie stanowi wymogu ustawowego ani umownego.

Przekazywane nam przez Ciebie twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kontaktu telefonicznego i udzielenia odpowiedzi, żądanych informacji lub załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli jednak kontakt telefoniczny realizowany jest na Twoje żądanie w celu zawarcia umowy ze Spółką lub wiąże się z wykonywaniem zawartej z Tobą umowy wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO a informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tych celach zostały przedstawione odpowiednio – w punkcie IV oraz punkcie V polityki prywatności. Natomiast jeżeli kontaktujemy się z Tobą telefonicznie jako osobą wyznaczoną do kontaktu przez swojego pracodawcę albo inny podmiot mogący dokonać takiego wyznaczenia informacje o przetwarzaniu Twoich danych określa punkt VIII polityki prywatności.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu niezbędnego dla udzielenia odpowiedzi lub żądanych informacji oraz załatwienia sprawy, z którą do nas się zwróciłeś. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres konieczny dla wypełnienia tych celów. W razie wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu Spółka zaprzestanie przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (tj. przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim to będzie niezbędne, mogą zostać udostępnione naszym kontrahentom i podwykonawcom jeśli wymagać będzie to załatwienie sprawy, z którą Państwo się do nas zgłaszają.

Informację o prawach osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych zawarte są w punkcie III polityki prywatności pt. „PRAWA PODMIOTÓW DANYCH”.

Informacje o przetwarzaniu danych kontaktowych w celach marketingowych zawiera punkt X polityki prywatności. Spółka wykorzystuje dane kontaktowe w celach marketingowych w sytuacjach tam określonych.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU

Jeżeli jesteś pracownikiem lub inną osobą wyznaczoną do kontaktu z naszą Spółką (lub ogólnie wobec podmiotów zewnętrznych) przez swojego pracodawcę albo inny podmiot mogący dokonać takiego wyznaczenia przetwarzamy Twoje dane osobowe, jako administrator, w związku z wykonywaniem umów, których jesteśmy stroną lub realizacją innych działań wymagających kontaktowania się z podmiotami trzecimi.

W powyższym przypadku dane osobowe przetwarzane są przez naszą Spółkę w celu (i na podstawie prawnej):

 • na potrzeby kontaktowania się z Tobą, jako osobą wyznaczoną do kontaktu, w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy nami a naszym kontrahentem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 • na potrzeby kontaktowania się z Tobą, jako osobą wyznaczoną do kontaktu, w celu realizacji działań wymagających kontaktowania się z podmiotami trzecimi, gdzie potrzeba taka stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w relacji między nami a podmiotami trzecimi) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualnego wywiązania się z obowiązków prawnych, w zakresie w jakimi wykonanie ich wymagać będzie posłużenia się Twoimi danymi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z powyższymi celami możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe (takie jak adres e-mail czy numer telefonu), dane z korespondencji służbowej oraz dokumentacji powstałej w toku realizacji umów lub innych działań podejmowanych przez nas wobec podmiotu, który wyznaczył Cię jako osobę do kontaktu albo działań podejmowanych wobec nas przez taki podmiot.

Jeżeli Twoich danych osobowych nie otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, to informujemy, że dane te zostały udostępnione przez podmiot, który wyznaczył Cię jako osobę do kontaktu.

Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim to będzie niezbędne, mogą zostać ujawnione naszym kontrahentom i podwykonawcom (w szczególności w związku z realizacją umów zawartych przez nas z Twoim pracodawcą), podmiotom świadczącym dla nas usługi pocztowe i usługi informatyczne, a także organom administracji publicznej jeżeli konieczność taka wynikać będzie z przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny dla realizacji wyżej wymienionych celów, w szczególności przez okres obowiązywania umowy zawartej przez nas z Twoim pracodawcą, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ww. umowy. Okres przechowywania przez nas określonych danych osobowych może wynikać także z odrębnych przepisów prawa. W razie wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu Spółka zaprzestanie przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (tj. przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informację o prawach osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych zawarte są w punkcie III niniejszej polityki prywatności pt. „PRAWA PODMIOTÓW DANYCH”.

W pewnych przypadkach osoba wyznaczona do kontaktu może być jednocześnie przedstawicielem podmiotu, z którym pozostajemy w określonej relacji. Informacje o przetwarzaniu przez naszą Spółkę danych osobowych przedstawicieli podmiotów trzecich (tj. wszelkich osób upoważnionych do reprezentowania w jakimkolwiek zakresie tych podmiotów) przedstawione zostały w punkcie IX polityki prywatności.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELI ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTÓW TRZECICH

Jeżeli jesteś przedstawicielem podmiotu, z którym pozostajemy w określonej relacji, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jako osoby reprezentującej ten podmiot. Pojęcie przedstawiciela w powyższym rozumieniu obejmuje zarówno przedstawicieli ustawowych oraz statutowych, jak i jakąkolwiek inną osobę upoważnioną do reprezentowania w dowolnym charakterze i jakimkolwiek zakresie określonego podmiotu, w tym na podstawie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw.

W powyższym przypadku dane osobowe przetwarzane są przez naszą Spółkę w celu (i na podstawie prawnej):

 • zawarcia lub realizacji umowy zawartej z podmiotem, który reprezentujesz (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 • kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, z którymi nasza Spółka pozostaje w określonych relacjach, gdzie konieczność taka stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 • podejmowania działań (takich jak np. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami), których skuteczne podjęcie wymaga wykorzystania danych przedstawiciela podmiotu trzeciego, a który to cel stanowi przejaw realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualnego wywiązania się z obowiązków prawnych, w zakresie w jakimi wykonanie ich wymagać będzie posłużenia się danymi osobowymi przedstawiciela innego podmiotu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z powyższymi celami możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe (takie jak adres e-mail czy numer telefonu), dane z korespondencji służbowej oraz dokumentacji powstałej w toku realizacji umów lub innych działań podejmowanych przez nas wobec podmiotu, który reprezentujesz albo działań podejmowanych wobec nas przez taki podmiot.

Jeżeli Twoich danych osobowych nie otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, to informujemy, że dane te zostały udostępnione przez podmiot, który reprezentujesz. Źródłem niektórych danych osobowych przedstawicieli mogą być również publiczne rejestry danych.

Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim to będzie niezbędne, mogą zostać ujawnione naszym kontrahentom i podwykonawcom (w szczególności w związku z realizacją umów zawartych przez nas z podmiotem, który reprezentujesz), podmiotom świadczącym dla nas usługi pocztowe i usługi informatyczne, a także organom administracji publicznej jeżeli konieczność taka wynikać będzie z przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny dla realizacji powyżej wymienionych celów, w szczególności przez okres obowiązywania umowy zawartej przez nas z podmiotem, który reprezentujesz, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Okres przechowywania przez nas określonych danych osobowych może wynikać także z odrębnych przepisów prawa. W razie wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu Spółka zaprzestanie przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (tj. przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informację o prawach osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych zawarte są w punkcie III polityki prywatności pt. „PRAWA PODMIOTÓW DANYCH”.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Spółka przetwarzana dane osobowe w celach marketingowych, tj. w celu prezentacji oferty spółki za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej („droga elektroniczna”) oraz drogą telefoniczną.

Co do zasady Spółka przetwarzana dane osobowe w celach marketingowych na podstawie zgód udzielanych przez osoby zainteresowane. Zgody umożliwiające przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zbierane są przez Spółkę w różnych okolicznościach:

 • zgody pozyskiwane są przy okazji wypełniania formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie internetowej służącego kontaktowi ze Spółką,
 • zgody pozyskiwane są drogą poczty elektronicznej z inicjatywy osoby kontaktującej się z nami (na przykład w odpowiedzi na przesłanego nam maila lub na wiadomość przesłaną poprzez ogólny formularz kontaktowy albo na zgłoszenie dokonane przez serwis internetowy, a także w nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej),
 • zgody zbierane są w związku z zapisywaniem się na usługę newslettera (regulamin usługi newslettera dostępny jest na stronie internetowej Spółki służącej do zapisywania sią na tę usługę),
 • zgody mogą być pozyskiwane w formie pisemnej przez upoważnionych pracowników Spółki,
 • zgody mogą być udzielane w toku rozmowy telefonicznej z upoważnionym pracownikiem Spółki,
 • zgody mogą być także pozyskiwane przez pośredników działających w imieniu Spółki.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.

Ponadto Spółka przesyła informacje marketingowe za pośrednictwem funkcjonalności serwisu społecznościowego Facebook, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO) lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość realizowania celów marketingowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szerzej na temat przetwarzania danych osobowych przez Spółkę poprzez serwis społecznościowy Facebook zobacz punkt XI polityki prywatności.

Zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingowych oraz zgody na otrzymywanie wiadomości z treścią marketingową drogą elektroniczną zbierane są odrębnie. Zgoda na otrzymywanie e-maili z treścią marketingową oznacza zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (takich jak komputer, tablet czy telefon) przez Spółkę na potrzeby marketingowe w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowej na podany przeze wyrażającego zgodę adres poczty elektronicznej. Z kolei zgoda na kontakt telefoniczny w celach marketingowych oznacza zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika przez Spółkę w celach marketingu bezpośredniego tj. w celu przekazywania oferty spółki telefonicznie na podany przez wyrażającego zgodę numer telefonu. Osoba, która udzieliła zgody ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie danej zgody przed jej cofnięciem.

W zależności od okoliczności zbieraniu i przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: imię i nazwisko udzielającego zgodę (w przypadku usługi newslettera imię i nazwisko nie jest zbierane); adres e-mail i/lub numer telefonu (w zależności od rodzaju udzielonej zgody lub zgód); datę udzielenia zgody; podpis (w razie pisemnego udzielenia zgody); inne dane osobowe wynikające z prowadzenia komunikacji. Podanie danych osobowych, które przetwarzane są w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych i niewyrażenie stosownych zgód uniemożliwi kontakt marketingowy.

W zależności od okoliczności zgody umożliwiające przetwarzanie danych w celach marketingowych mają charakter ogólny bądź też ich zakres jest ograniczony w ten sposób, że dane mogą być wykorzystane jedynie: a) w celu prezentacji informacji marketingowej dotyczących określonej lub określonych ofert albo b) w celu udzielenia odpowiedzi i przekazania żądanych przez osobę zainteresowaną konkretnych informacji marketingowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych do czasu wycofania zgody na poszczególny cel przetwarzania (w przypadku usługi newslettera cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z tej usługi). Jeżeli cel przetwarzania danych jest dodatkowo ograniczony określonym celem, o którym mowa w akapicie powyżej, dane przetwarzane będą nie dłużej niż do czasu niezbędnego dla udzielenia żądanych informacji. Dane wykazujące wywiązanie się z obowiązku informacyjnego oraz wyrażenie zgody będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania legalności operacji przetwarzania danych osobowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f RODO. W razie wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu Spółka zaprzestanie przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (tj. przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli po przekazaniu informacji o naszej ofercie zostaną podjęte, na żądanie osoby zainteresowanej, działania zmierzające do zawarcia umowy podstawą przetwarzania danych w tym zakresie stanie się art 6 ust 1 lit. b RODO (informacje o przetwarzaniu danych w celu zawarcia umowy oraz w celu realizacji zawartej umowy zostały przedstawione odpowiednio – w punkcie IV oraz punkcie V polityki prywatności).

Dane osobowe przetwarzane są przez osoby upoważnione przez administratora danych. Dane osobowe mogą być też przetwarzane przez pośredników w przypadkach, w którym podmiot taki pozyskuje dane klientów i stosowne zgody na wykorzystywanie danych w imieniu Spółki. Ponadto odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę mogą być:

 • współpracujące ze Spółką podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i działania marketingowe w zakresie w jakim będzie to niezbędne do ich udziału w tych działaniach,
 • podmioty świadczące dla nas usługi hostingowe, serwisowe i teleinformatyczne (w zakresie danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych);
 • podmioty świadczące usługi pocztowe (w zakresie danych adresowych).

Szczegółowe informację o prawach osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych zawarte są w punkcie III polityki prywatności pt. „PRAWA PODMIOTÓW DANYCH”.

XI. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POPRZEZ SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY FACEBOOK ORAZ INSTAGRAM

Spółka prowadzi w serwisie społecznościowym Facebook profil pod nazwą „Budros – Mieszkania i apartamenty” (dalej „fanpage”). Nasze fanpage prowadzone są na zasadach określonych przez właściciela serwisu społecznościowego – Meta Platforms Ireland Ltd.

Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu na Facebooku oraz Instagramie, a także aktywności wynikające z użytkowania serwisu są administrowane przez Meta Platforms Ireland Ltd., który jest niezależnym od nas administratorem Twoich danych osobowych. Spółka jest odrębnym w stosunku do Facebook’a oraz Instagram’a administratorem danych osobowych osób, które:

 • dokonały w jakikolwiek sposób subskrypcji naszego fanpage’a (m.in. poprzez kliknięcie na fanpage’u ikony „Obserwuj” lub „Lubię to”),
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u i/lub komunikują się z nami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook oraz Instagram.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w następujących celach (i podstawie prawnej):

 • w celu prowadzenia naszego fanpage’u i informowania za jego pomocą o naszej działalności i różnych wydarzeniach, które organizujemy lub w których uczestniczymy oraz umożliwienia korzystania z fanpage’u użytkownikom serwisu Facebook oraz Instagram, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 • w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook oraz Instagram (m.in. za pomocą komunikatora Facebook Messenger), gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomości i wpisy oraz komunikowania się z użytkownikami serwisu Facebook oraz Instagram (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a służących poprawie produktów i usług świadczonych przez administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w tym celu administrator korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez serwis Facebook oraz Instagram;
 • w celu udostępniania, za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook oraz Instagram, informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO) lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość realizowania działań marketingowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, w szczególności w celu wykazania legalności operacji przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
 • dane o Państwa aktywności na naszym fanpage’u w tym np. informacje o polubieniach;
 • dane wynikające z treści publikowanych przez Państwa na naszym fanpage’u;
 • treść komunikacji prowadzonej za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (w szczególności za pomocą komunikatora Facebook Messenger);
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a udostępniane nam za pomocą funkcji Facebook’a (takich jak Facebook Insight Tool czy Facebook Analitics) stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook, do których gromadzenia służą m.in. tzw. „pliki cookies” (zasady wykorzystywania plików cookies oraz pozostałych technologii pamięci przez serwis Facebook dostępne są pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/).

Źródłem danych osobowych jest Państwa aktywność na naszym fanpage’u oraz serwis społecznościowy Facebook. Udostępnienie nam danych osobowych za pośrednictwem serwisu Facebook’a jest dobrowolne, jednak nie podanie danych w pewnych sytuacjach może uniemożliwić korzystanie z określonych funkcjonalności serwisu Facebook.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (tj. przetwarzania opartego na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f ) będą przetwarzane do czasu ustania tego interesu lub do czasu skutecznego złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji Facebook’a będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie. Na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook mogą Państwo usuwać i modyfikować treści publikowane przez siebie na Facebook’u. Muszą Państwo pamiętać, że Państwa dane osobowe gromadzone przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook podlegają przetwarzaniu i retencji na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Ltd. (zob.: https://www.facebook.com/about/privacy).

Jeżeli komunikacja za pośrednictwem funkcjonalności Facebooka prowadzona jest na Twoje żądanie w celu zawarcia umowy ze Spółką lub wiąże się z wykonywaniem zawartej z Tobą umowy wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tych celach zostały przedstawione odpowiednio – w punkcie IV oraz punkcie V polityki prywatności.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą danych osobowych użytkowników serwisu społecznościowego Facebook jest przede wszystkim jego właściciel – Facebook Inc. przetwarzający dane jako odrębny administrator. Odbiorcami Państwa danych są także inni użytkownicy serwisu Facebook – w zakresie w jakim dane te są jawnie zgodnie z zasadami funkcjonowania serwisu społecznościowego Facebook. Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne oraz zajmujące się wsparciem technicznym naszego fanpage’u oraz inne podmioty świadczące dla nas usługi jeśli wymagać będzie to załatwienie sprawy, z którą Państwo się do nas zgłaszają poprzez nasz fanpage na Facebook’u. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być współpracujące ze Spółką podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i działania marketingowe w zakresie w jakim będzie to niezbędne do ich udziału w tych działaniach.

W związku z funkcjonowaniem fanpage’a Spółka nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Informację o prawach osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych zawarte są w punkcie III niniejszej polityki prywatności pt. „PRAWA PODMIOTÓW DANYCH”.

XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Monitoring wizyjny funkcjonuje w siedzibie administratora w budynku przy ul.ul. Jana Kozietulskiego 1, 80-156 Gdańsk oraz obejmuje także teren wokół tego budynku. Ponadto monitoring wizyjny funkcjonuje na oznakowanych budowach, na których prace budowlane realizuje administrator. W wyniku zastosowania monitoringu przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku osób oraz obrazu podejmowanych przez nie czynności.

Dane osobowe pozyskane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym monitoringiem, ochrony mienia administratora, klientów, pracowników i kontrahentów, a także w celu ochrony tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych pozyskanych w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia i tajemnicy informacji administratora.

Dane osobowe w postaci nagrań obrazu z monitoringu administrator przechowywać będzie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej. Spółka, jako administrator, zaprzestanie przetwarzania danych także w razie wniesienia uzasadnionego sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (tj. przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Dane osobowe z monitoringu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Spółki usługi ochrony osób i mienia. Poza tym dane osobowe z monitoringu udostępniane będą podmiotom trzecim w przypadkach określonych przepisami prawa.

Pozyskiwanie danych osobowych z monitoringu wizyjnego nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, przebywanie na obszarze objętym monitoringiem jest dobrowolne. Informację o prawach osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych zawarte są w punkcie III polityki prywatności pt. „PRAWA PODMIOTÓW DANYCH”.

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI

Administrator w ramach Serwisu współpracuje z partnerami, którzy stanowią osobnych administratorów danych osobowych. Takimi podmiotami są:

Google Ireland Ltd. z zasadami jakie mają zastosowanie co do przetwarzania danych w ramach funkcjonalności opinii google można się zapoznać tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Trojmiasto.pl sp. z o.o. z zasadami jakie mają zastosowanie co do przetwarzania danych w ramach funkcjonalności ocen w ramach portalu Trojmiato.pl można się zapoznać tutaj: https://www.trojmiasto.pl/portal/polityka_prywatnosci

3D Estate sp. z o. o w ramach funkcjonalności interaktywnych makiet inwestycji – Smart Makieta. Z zasadami przetwarzania danych można się zapoznać pod adresem: https://3destate.pl/pl/polityka-prywatnosci

XIV. POLITYKA COOKIES

Polityka wykorzystywania tzw. plików cookies i podobnego typu technologii („Polityka cookies”) stanowi integralną część polityki prywatności – treść jej dostępna jest tutaj.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka prywatności obowiązuje w Spółce od dnia 10 listopada 2023 roku.

Polityka prywatności w razie zaistnienia takiej potrzeby może być uzupełniana i aktualizowana a wszelkie jej zmiany wprowadzane są do treści Polityki prywatności dostępnej na stronie internetowej administratora. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmian w Polityce Prywatności pod wskazanym adresem internetowym.